راهمنی نصب دزدگیر سیماران

راهنمای نصب و نرم افزار دزدگیر سیماران سیمکارتی

در این مقاله به راهنمای نصب دزدگیر سیماران سیمکارتی میپردازیم.

نرم افزار دزدگیر سیماران

‏‏دانلود نرم افزار دزدگیر سیماران

نرم افزار دزدگیر سیماران


‏ابل توجه همکاران محترمی که از نرم افزار اندروید ورژن ۷ (Android 7) دزدگیرهای سیم کارتی مدل G6430 سیماران استفاده میکنند


‏ برای حل مشکلات احتمالی نرم افزار لطفاً طبق گام های زیر عمل نمایید:

 • ‏ نرم افزاری که در حال حاضر بر روی گوشی همراهتان نصب است را به طور کامل حذف نمایید (برنامه را uninstall نمایید) سپس نسخه ی جدید نرم افزار را از طریق فایل زیر نصب نمایید.‏ وارد منوی تنظیمات دستگاه شوید.
 • بر روی گزینه ” تنظیم سیستم ” کلیک نمایید.
 • ‏  منوی ” تنظیمات نرم افزار “را در قسمت بالای صفحه انتخاب کنید.
 • ‏ در انتهای منوی باز شده ، گزینه “اختصاص دسترسی” را انتخاب کنید

لطفآ قبل از روشن کردن دستگاه این دفترچه را مطالعه نمایید.

تنظیمات پیش فرض دسـتگاه:


احالـت تلفـن : TONE

مـدت زمـان آژیـر : 30 ثانیـه
مدت زمان تاخیربر روی زون 2 : صفر ثانیه د( تمامی زون ها در حالت نرمال
می باشند

حالت های دینگ دانگ ،نیمه فعال ، 24 ساعته تنظیم نشده است

کانال آپارات ما

نکات نصب دزدگیر سیماران سیمکارتی

 • رمـز پیـش فـرض در کلیـه مراحـل برنامـه ریـزی و کنتـرل دسـتگاه، 0000 مـی باشـد.
 • اگــر از ســیم کارت جدیــد اســتفاده مــی کنیــد آنــرا داخــل گوشــی گذاشــته وحتمــا پیــن کــد آن را غیــر فعــال کنیــد.
 • اگـر از سـیم کارت همـراه اول بـرای اولیـن دفعـه اسـتفاده مـی کنیـد، حتمـا
  آن را داخـل گوشـی گذاشـته و یـک تمـاس برقـرار کنیـد. اپراتـور همـراه اول بـرای سـیم
  کارت هـای جدیـد در ابتـدا بخشـی را فعـال کـرده کـه بایـد بـا شـماره ای دلخـواه تمـاس
  گرفتـه، بعـد از تمـاس، زبـان مـورد نظـر خـود را انتخـاب کـرده و تاییـد کنیـد.
 • حتمـامرحلـه در سـیم کارت هـای جدیـد همـراه اول انجـام شـود.
 • همـکار گرامـی، در صـورت امـکان بـرای ارایـه کارآیـی بهتـر دسـتگاه از سـیم کارت
  همـراه اول اسـتفاده شـود.

بــرای آنتــن دهــی

 • بــرای آنتــن دهــی بهتــر دســتگاه از ســیم کارت هــای یــک تکــه و عــادی اســتفاده
  نماییـد و لطفـا از سـیم کارت هـای سـه پانـچ )عـادی، میکـرو و نانـو( اسـتفاده ننماییـد و
  بهتـر اسـت سـیم کارت هـای نسـل 4( یـو سـیم یـا 4G ) اسـتفاده نشـود.

سیم کارت

 • از شارژ سیم کارت داخل دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.
 • بـرای اسـتفاده از هـر زون، جامپـر مربـوط بـه آن را کـه در بـاالی ترمینـال زون
  قـرار گرفتـه، برداریـد.
 • در صورتـی کـه شـماره گیـری در حالـت TONE( تـن( انجـام نشـد مـی بایسـت از طریق
  حالـت پالـس )PULSE )نیـز تسـت نمایید.
 • در ایـن مـدل دسـتگاه فقـط مـی تـوان از طریـق تمـاس بـا سـیم کارت دسـتگاه را
  کنتـرل کـرد.
 • شـما مـی توانیـد بـا دانلـود نـرم افـزار بـه جـای اسـتفاده از پیـام کوتـاه جهـت انجـام
  تنظیمـات دسـتگاه بـه راحتـی و بـه جهـت کمتـر شـدن اشـتباه در تایـپ پیـام کوتـاه و
  بـاال رفتـن امنیـت دسـتگاه بـا نـرم افـزار ایـن تنظیمـات را انجـام دهیـد.
 • در صــورت آالرم شــدن دســتگاه و بــا شــروع شــماره گیــری توســط دزدگیــر، LEDمربـوط بـه همـان زون روشـن مـی شـود و همچنیـن شـماره آن بـروی LCD نمایـش داده مـی شـود و بـا غیـر فعـال کـردن دسـتگاه ایـن LED همچنـان روشـن باقـیمـی مانـد
 • در واقـع بـه آن حافظـه دسـتگاه مـی گوینـدو در صورتـی کـه روی LCD کلمـهOPEN نوشـته شـده باشـد بـه معنـی ایـن کـه قبـا ایـن زون بـاز بـوده و در حـال حاضـربســته اســت و در صورتــی کــه روی LCD کلمــه ERROR نوشــته شــده باشــد بــه معنــیاینکـه قبـا ایـن زون بـاز بـوده و درحـال حاضـر هـم بـاز اسـت. جهـت پـاک کـردن ایـن حافظـه مـی بایسـت یکبـار دسـتگاه را فعـال نمـود.
 • برای کارآیی بهتر گیرنده ریموت دستگاه، آنتن آن را تا انتها بیرون بکشید.دسـتگاه دارای چندیـن مسـیر بـرای ورود سـیم اسـت، سـیم هـا را بـه نحـوی مرتـب نماییـد کـه هیـچ کـدام از سـیم ها بـه ترانـس اتصالـی نکنـد و از روی برد دستگاه رد نشود.

فاصله گذاری

 • 1دسـتگاه بایـد حداقـل 20سـانتی متـر بـا اشـیاء اطـراف فاصلـه داشـته باشـد، ایـنفاصلـه جهـت کار صحیـح گیرنـده و خنـک شـدن دسـتگاه الزامـی اسـت.
 • نصب هر سنسـوری باید حداقل 5/1تا 2متر از دسـتگاه فاصله داشـته باشـد.
 • دسـتگاه در هنـگام شـماره گیـری حافظـه هـای خالـی را حـذف مـی کنـد بنابرایـناجبـاری بـه اسـتفاده از همـه شـماره هـا نمـی باشـد.

راهنمای خرید دزدگیر اماکن

تفاوت های چشمی با سیم و بیسیم دزدگیر منزل

آشنایی با انواع آژیر دزدگیر اماکن

زون 24 ساعته دزدگیر اماکن چیست؟

راهنمای سریع کیپد در راهنمای نصب دزدگیر سیماران سیمکارتی

راهنمای سریع کیپد دزدگیر سیماران

راهنمای زون دزدگیر سیماران

راهنمای زون دزدگیر سیماران

راهنمای سریع ریموت دزدگیر سیماران

راهنمای سریع ریموت دزدگیر سیماران

نحوه نصب و سیم بندی دستگاه دزدگیر سیماران

نحوه نصب و سیم بندی دستگاه دزدگیر سیماران

نحوه نصب (اسپلیتر) نویزگیر خط تلفن در راهنمای نصب دزدگیر سیماران سیمکارتی

نحوه نصب (اسپلیتر) نویزگیر خط تلفن دزدگیر سیماران

نحوه جایگذاری سیم کارت در سوکت سیم کارت دزدگیر سیماران

نحوه جایگذاری سیم کارت در سوکت سیم کارت دزدگیر سیماران

ترمینال ها ی دزدگیر سیماران سیمکارتی :

ترمینال باتری BAT

بـا دقـت در رعایـت جهـت ، سـیم هـای باتـری را وصـل کنیـد. سـیم قرمـز بـه مثبـت و
سـیم مشـکی بـه منفـی وصـل شـود.
این مسیر به یک فیوز 4 آمپر مجهز است.

13vAUX

تغذیـه كلیـه چشـم هـا را بـا حفـظ جهـت بـه طـور مـوازی بـه هـم وصـل كنیـد. سـپس بـا رعایـت جهـت صحیـح بـه ترمینـال AUX وصـل كنیـد.
این مسیر مجهز به یك فیوز 2 آمپر است.

خروجی برای آژیر SIR

اگر از آژیر استفاده می کنید، سیم های آن را با رعایت جهت صحیح به ترمینال SIR وصل کنید.

خروجی برای بلندگوهاSP

لندگوهـا را بـه طـور مـوازی بـه هـم وصـل کنیـد )حداکثـر 2 بلندگـوی 8 اهـم 25 وات(
سـپس آنهـا را بـه ترمینـال SP وصـل کنیـد.

ترمینال D/A کیپد ساده

این ترمینال ها جهت اتصال به کیپد طراحی شده است.

ولتــاژ لحظــه ای منفــی روی ترمینــال A دزدگیــر را فعــال مــی کنــد .

ولتــاژلحظــه ای منفــی روی ترمینــال D دزدگیــر را غیرفعــال مــی کنــد .

ترمینال RS485 خروجی جهت اتصال به کیپد حرفه ای

ایـن ترمینـال جهـت اتصـال بـه کیپـد حرفـه ای طراحـی شـده اسـت کـه ارتبـاط ایـن دو دسـتگاه از طریـق پروتـکل RS485 مـی باشـد.
کیپد جدید شرکت تحت پروتکل RS485 و بصورت دو طرفه عمل می کند.
بدیـن صـورت کـه شـما از طریق 4 رشـته سـیم ارتباطی بین کیپـد و دزدگیـر از طرفـی دزدگیر را فعـال و غیرفعـال و نیمـه فعال کرد.

همچنین تایم تاخیری دسـتگاه و رمز اصلی دسـتگاه را عـوض نماییـد و از طـرف دیگـر وضعیـت دزدگیـر شـامل فعالـی و غیرفعالـی زون هـای بـازشــده .

وضعیــت خــط تلفــن، بــرق و خروجــی را نیــز روی نمایشــگر کیپــد مشــاهده نماییـد.

ایـن کیپـد همچنیـن قابلیـت ذخیـره 10 رمـز مختلـف را دارد یعنـی تـا 10 کاربـر مختلـف مـی تواننـد دزدگیـر را کنتـرل نماییـد

صـورت فعـال بـودن وضعیـت گزارش محرمانـه شـماره کاربـری کـه دزدگیـر را کنتـرل کـرده باشـد بـه مدیـر ارسـال مـی شـود

سوکت 4 پین سفید رنگ سوکت افزایش برد ریموت- برد RxD

ایـن سـوکت جهـت افزایـش بـرد ریمـوت هـا تعبیـه شـده اسـت بـه صورتـی کـه بـا قـرار گرفتـن یـک بـرد مخصـوص در محـل ورودی مـکان مـورد نظـر و اتصـال از طریـق 4 رشـته سـیم بـه ایـن سـوکت، بـرد ریمـوت هـا افزایـش پیـدا مـی کنـد.

طـول سـیمذکـر شـده مـی توانـد تـا 200متـر نیـز باشـد فقـط در صـورت اسـتفاده از ایـن بـرد مـی بایسـت جامپـر مربوطـه را در کنـار آن در سـر جـای خـود قـرار داد.


جامپـر را در صورتـی قـرار دهیـد کـه سـوکت افزایـش بـرد ریمـوت (بـردRxD )در سـر جـای خـود باشـد در غیر اینصـورت ریموت ها عمـل نمی کند.

Z1,Z2,Z3,Z4.NC,Z4 ها زون در راهنمای نصب دزدگیر سیماران سیمکارتی

درصـورت نیـاز بـه اتصـال بیـش از یـک چشـم بـه زون هـا بایـد آن هـا را بـه صـورت
سـری بـه ترمینـال زون مـورد نظـر وصـل کنیـد.


توجـه: تعـداد چشـم هایـی را کـه مـی تـوان بـه صـورت سـری بـه هـم وصـل کـرد بـه مجمـوع متـراژ سـیم کشـی چشـم هـا بسـتگی دارد ولـی بـه طـور معمـول مـی تـوان تـا 8 چشـم را بـه صـورت سـری بـه هـر زون متصـل نمـود.


انواع زون ها :


زون NC) CLOSE NORMAL )یعنـی اتصـال بیـن دو پایـه زون همیشـه بسـته اسـت و در صـورت بـاز شـدن ایـن مسـیر دسـتگاه شـروع بـه آالرم مـی کنـد.
زون NO) OPEN NORMAL )این زون برعکس زون NC است یعنی اتصال بین دو پایه زون همیشـه باز اسـت و در صورت بسـته شدن این مسـیر دزدگیر شروع به آالرم می کند.

 • زون های 1و2 و 3( Z1 , Z2 , Z3 )به صورت NC می باشـد.
 • زون 4( Z4)مــی توانــد بــه دو صــورت NC و NO باشــد.)با تغییــر جامپــر کنــار زون 4
 • )Z4 )مــی توانیــد وضعیــت NC یــا NO زون 4 را انتخــاب نماییــد
 • توجـه: از زون 4( Z4 )فقـط مـی تـوان در یکـی از حالـت هـای NC یـا NO اسـتفاده کرد که
 • در صـورت اسـتفاده از حالـت NC ، ترمینـال NO بالاسـتفاده قرار مـی گیرد و بلعکس.

خروجی ها out2 – out1

در این دستگاه دو خروجی داریم:
out1 و out2
خروجـی حداکثـر 100 میلـی آمپـر جهـت اتصـال بـه رلـه، قابـل کنتـرل توسـط SMS ،
تمـاس و نـرم افـزار.
out2 :ایـن خروجـی توسـط ریمـوت نیـز قابـل کنتـرل اسـت. اگـر دکمـه یـا D را
بـه مـدت 2 ثانیـه نگـه داریـد، دسـتگاه بـه شـما بـه صـورت لحظـه ای خروجـی منفـی
مـی دهـد. ایـن فرمـان بـرای راه انـدازی رلـه در بازکـن مناسـب اسـت.

 • جهـت اسـتفاده از هـر خروجـی الزم اسـت مـدار رلـه زیـر را اسـتفاده کنیـد یـا از بردهـای رلـه )تـک رلـه یـا 4 رلـه( ایـن شـرکت اسـتفاده کنیـد.
 • به هیچ وجه از خروجی ها به صورت مستقیم و بدون رله استفاده نکنید.

دینگ دانگCHIME

در صورتـی کـه بخواهیـم در زمـان غیرفعـال بـودن دزدگیـر از ورود و خـروج افـراد مطلـع شـویم مـی تـوان وضعیـت دینـگ دانـگ را فعـال نمـود.
ترمینــال Z1 :زون یــک ( Z1 ) دســتگاه مــی توانــد دارای دینــگ دانــگ باشــد. درصورتـی کـه دسـتگاه غیـر فعال) باشـد یـک دینـگ دانـگ پخـش مـی کندو در صورتـی کـه فعـال ) باشـد ماننـد قبـل عمـل مـی کنـد.

 • جهــت فعــال کــردن ایــن حالــت دو دکمــه B و D را بصــورت
  کامـلا همزمـان فشـار دهیـد.
 • دسـتگاه بـا یـک تـک بـوق فعـال شـدن دینـگ و دانـگ را روی LCD نمایـش مـی دهـد.
 • جهـت غیـر فعـال کـردن ایـن حالـت دو دکمـه و ) و یـا B و D ) را همزمـان
  فشـار دهیـد. دسـتگاه بـا سـه تـک بـوق غیـر فعـال شـدن دینـگ دانـگ را روی LCD
  نمایـش مـی دهـد.
  اگر دستگاه در حالت حافظه باشد دینگ دانگ عمل نمی کند.
 • جهت اینکه حافظه پاک شـود حتما یک دفعه دزدگیر فعال و غیر فعال شـود.
  یکـی دیگـر از قابلیـت هـای ایـن دسـتگاه اینسـت کـه مـی توانیـد چشـم هـای بـی سـیم
  را از طریـق ) روش تنظیـم جامپـر سنسـورهای بـی سـیم( در صفحـه 24 بـه حالـت دینگ
  دانـگ در بیاوریـد.

حالت نیمه فعال یا نیمه مسلح پارت زون ZONE PART

درایـن حالـت زون هـای Z1 و Z2 فعـال بوده و مابقـی زون ها به
غیـر از زون هـای 24 سـاعته غیر فعال می باشـد.
جهـت فعـال کـردن حالـت نیمـه فعـال کلیـد یـا C را فشـار داده و بـرای غیـر فعـال کـردن از کلیـد یـا B اسـتفاده مـی کنیـد.
وضعیـت سنسـورهای بـی سـیم را در بخـش روش تنظیـم جامپـر سنسـورهای بی سـیم مطالعـه نمایید.

زون 24 ساعته Z4 در راهنمای نصب دزدگیر سیماران سیمکارتی

زون 24 ســاعته یکــی از زون هــای دســتگاه اســت کــه در صورتــی دزدگیــر غیرفعــال
باشــد ایــن زون همچنــان فعــال اســت معمــولا از ایــن زون بــرای دتکتورهــای دود و حــرارت و شــوک سنســور اســتفاده مــی شــود.
ترمینـال Z4 :زون 24 سـاعته دسـتگاه در یکـی از دو حالـت NC یـا NO می توانـد کار کند.
بـرای اسـتفاده از زون 24 ســاعته بایــد دکمـه REMOTE SET بـروی داشـته و دکمـه یـا D ریمـوت را بزنیـد . بـا یـک صـدای تـک بـوق، زون 4 بـه حالـت 24 سـاعته درمـی آیـد و روی LCD نمایـش داده مـی شـود. بـرای غیـر فعـال کـردن بـه همـان شـکل فعـال کـردن عمـل کنیـد.

 • جهـت اینکه حافظه پاک شـود حتما یـک دفعه دزدگیر فعال و غیر فعال شـود.
  یکـی دیگـر از قابلیـت هـای ایـن دسـتگاه اینسـت کـه مـی توانیـد چشـم هـای بی سـیم را
  از طریـق ) روش تنظیـم جامپـر سنسـورهای بـی سـیم( در صفحـه 20 بـه حالـت زون 24
  ســاعته در بیاورید.

ریموت اضطراری SOS Panic

یــن ریمــوت مثــل یــک پــدال بــی ســیم عمــل مــی کنــد و در مواقــع
اضطــراری در صــورت فشــردن هــر کــدام از دکمــه هــای ریمــوت، آژیــر بــه صــدا در آمــده و شــماره گیــری انجــام مــی شــود.

جهــت ســت کــردن ریمــوت اضطــراری ســوییچ هــای PIR SET و REMOTE SET را بصــورت همزمــان فشــرده و یکــی از دکمــه هــای ریمــوت جدیــد بروی را فشــار دهیــد، در صــورت ســت شــدن ریمــوت اضطــراری، دســتگاه در هــر وضعیتــی کــه باشــد حتــی وضعیــت غیــر فعال)غیــر مســلح( بــا فشــردن هرکــدام از دکمــه هــای ریمــوت، آژیــر بــه صــدا در آمــده و شــماره گیــری انجــام مــی شــود.
توجـه : ایـن ریمـوت جهـت آالرم اضطـراری مـی باشـد و دقـت نماییـد با ریمـوت عادی اشـتباه نشـود.

تنظیمات دستگاه سیمارن از طریق کیپد در راهنمای نصب دزدگیر سیماران سیمکارتی

ریست کردن دستگاه

بـرق و باتـری دسـتگاه را قطـع نماییـد، سـپس دکمـه MEM را فشـرده و نگـه داریـد، در همیـن حالـت بـرق و یـا باتـری دسـتگاه را وصـل کنیـد، دکمـه MEM را همچنـان نگـه داریـد تـا صـدای بـوق ممتـد شـنیده شـود و کلمـه RESET روی LCD نمایـش داده شـود،


دکمـه را رهـا کنیـد و منتظـر بمانیـد تـا دسـتگاه بـه صـورت کامـل آمـاده شـود.


توجــه : در صــورت فرامــوش کــردن رمــز عبــور دســتگاه بایــد از ایــن طریــق دســتگاه را


ریســت کــرده و دوبــاره اطالعــات را ذخیــره کنیــد.

تنظیم مدت زمان آژیر

با فشار دکمه 1 و نگه داشتن به مدت 3 ثانیه به بخش تنظیم مدت زمان آژیر وارد می شوید.
با استفاده از دکمه 7 مدت زمان آژیر را کاهش و با استفاده از دکمه 9 آن را افزایش دهید.
سپس با فشردن دکمه ENTER تغییرات را ذخیره کنید

تنظیم نوع تک آژیر

دسـتگاه هنـگام فعـال و غیرفعـال کـردن یـک تـک آژیـر پخـش مـی کنـد در صـورت کـم

بـودن صـدای تـک آژیـر مـی توانیـد یکـی از وضعیـت هـای زیـر را انتخـاب نماییـد :

 • داخلی بلندگوی
 • SIR و SP-M بلندگوی داخلی و آژیر پیزو
 • SP-SIR-SP-M( بلندگوی داخلی، آژیر پیزو و بلند گوی بیرونیردر تنظیم اولیه دستگاه، حالت اول در نظر گرفته شده است .

جهت تغییر حالت، با نگه داشـتن دکمه 3 به مدت 3 ثانیه وارد این بخش می شـوید.

بــا دکمــه هــای 7 و 9 تغییــر وضعیــت را اعمــال کــرده و جهــت ذخیــره کــردن تغییــرات دکمــه ENTER را فشــار دهیــد.

تغییر PASSWORD

در منـوی اصلـی بـا فشـردن دکمـه 4 بـه مـدت 3 ثانیـه مـی توانیـد بـه منـوی تغییـر رمــز راه پیــدا کنیــد، در ابتــدا بایــد رمــز قبلــی را وارد کــرده و ســپس رمــز جدیــد رادوبـار وارد کنیـد و بـرای تاییـد کـردن رمـز جدیـد ENTER را بزنیـد

مدت زمان تاخیر بر روی زون 2

بـا فشـردن دکمـه 6 بـه بخـش مـدت زمـان تاخیـر بـر روی زون 2 وارد مـی شـوید.
بـا اسـتفاده از دکمـه 7 مـدت زمـان تاخیـر را کاهـش و بـا اسـتفاده از دکمـه 9 آن را افزایـش دهیـد؛ سـپس بـا فشـردن دکمـه ENTER تغییـرات را ذخیـره کنیـد. مـدت زمـان تاخیـر از 0 تـا 120 ثانیـه اسـت کـه بـا توجـه بـه مـدت زمـان خـروج یـا ورود بـه محـل مـی توانیـد تغییـر دهیـد.
مـدت زمـان تاخیـر روی حالـت پیـش فـرض 0 ثانیـه اسـت بـه معنـی آن کـه هیـچ گونـه تاخیـری روی زون 2 نمـی باشـد.

TONE/PULSE

ـا توجـه بـه سـاختار متفـاوت مخابـرات بعضـی مناطـق، شـماره گیـری بـا خـط ثابـت TONE بـه درسـتی عمـل نمـی کنـد. در ایـن صـورت بـه روش زیر شـماره گیری دسـتگاه را در حالـت PULSE قـرار دهیـد، کـه با فشـردن دکمـه 8 وارد منـوی PULSE/TONE مـی شـوید و بـا فشـردن دکمـه 1 حالـت TONE و بـا فشـردن دکمـه 2 مـی توانیـد حالـت PULSE را انتخـاب کنیـد و بـرای ذخیـره تغییـرات ENTER را بزنیـد.

تنظیم سطح امنیت دستگاه SECURITY

بـا فشـردن دکمـه ENTER و نگـه داشـتن آن بـه مـدت 3 ثانیـه وارد منـوی SECURITY مـی شـوید کـه مـی توانیـد امنیـت دسـتگاه خـود را در ایـن بخـش تعریـف کنیـد درابتــدا وضعیــت قبلــی دســتگاه نمایــش داده مــی شــود و ســپس قــادر بــه تغییــر آن
خواهیـد بـود. بـه ایـن صـورت :
وضعیت به حالت HIGH : ENTER 1
وضعیـت بـه حالت MID : ENTER 2
در صورتـی کـه دسـتگاه روی حالـت MID تنظیـم شـود کلیـه کسـانی که شـماره سـیم کارت و همچنیـن رمـز ورودی 4 رقمـی دسـتگاه را داشـته باشـند مـی تواننـد بـه دسـتگاه دسترســی پیــدا کــرده و تمامــی تنظیمــات و مشــاهدات و کنتــرل دســتگاه را دردسـت بگیرنـد

در صورتـی کـه روی وضعیـت HIGH قـرار گیـرد تنهـا کسـانی کـهشــماره آنهــا در حافظــه 10 الــی 14 ( 5 حافظــه اول GSM ) ذخیــره شــده مــی تواننــد دزدگیـر را فعـال و غیـر فعـال کننـد و همچنیـن شـماره هـای داخـل حافظـه را تغییـردهنــد ولــی حتــی در ایــن وضعیــت تمامــی افــراد بــا داشــتن شــماره ســیم کارتو رمــز ورود فقــط از طریــق SMS مــی تواننــد خروجــی هــا را قطــع و وصــل نماینــد.


توجـه: در صـورت تمـاس گرفتـن افـرادی کـه شـماره آن هـا در 5 حافظـه اول GSM نباشـد در حالـت HIGH دسـتگاه تمـاس آن هـا را رد داده و اجـازه کنتـرل دسـتگاه را نمـی دهـد.

ضبط و پخش صدای خروجی رله ها و بخش کنترل دستگاه

در ایـن بخـش، صـدا هـای پیـش فـرض روی دسـتگاه ذخیـره شـده اسـت. بـرای تغییـرصداهـای پیـش فـرض درمنـوی اصلـی MESSAGE و سـپس 0 را بزنیـد.
بعـد از فشـردن دکمـه 0 اقـدام بـه ضبـط صـدای مربوطـه كنیـد. بـه ایـن صـورت كـه بـا نمایـش هـر متـن رویLCD ، بـا مشـاهده START ، شـما بالفاصلـه صـدای مربـوط بـه آن را بیـان كنیـد تـا ضبـط شـود . ) فقـط5/1 ثانیـه وقـت داریـد ( مثـا اولیـن متـن بـه ایـن صـورت اسـت : ON IS 1 RELAY حـال در صورتـی كـه ایـن رلـه بـرای مثـال بـه لامـپ وصـل اسـت مـی توانیـد بگوییـد لامـپ روشـن شـد.

گزارش قطع و وصل برق شهر و تلفن

بـا قطـع و وصـل بـرق شـهر و خـط تلفـن، دسـتگاه پیـام مربوطـه را بـه حافظـه هـای شــماره 0 ، 1 و 2 ارســال مــی کنــد) بــرق قطــع شــد POWER DISCONNECT ،بــرق وصـل شـد POWER CONNECT، خـط تلفـن قطـع LINE DISCONNECT )در صـورت عــدم نیــاز بــه اعــام قطــع و وصــل بــرق و خــط تلفــن از حافظــه هــای 2 بــه بعــد دســتگاه اســتفاده کنیــد و حافظــه هــای 0 ، 1 و 2 را خالــی بگذاریــد.

ضبط/ پخش صدای آلارم ضبط پیام سرقت در راهنمای نصب دزدگیر سیماران سیمکارتی

در منـوی اصلـی بـا فشـردن دکمـه MESSAGE وارد منـوی ضبـط صـدا شـوید. سـپس بـرای ضبـط صـدا دکمـه ENTER را زده، صـدای مـورد نظـر خـود را ضبط کـرده و برای ذخیره سـازی ENTER را بزنیـد. در همیـن منـو بـرای پخـش صـدای ضبـط شـده مـی توانیـد بعـد از زدن دکمـه MESSAGE دکمـه CHECK را بزنیـد.

ذخیره شماره تلفن در حافظه

دسـتگاه دارای 30 حافظـه شـماره تلفـن مـی باشـد کـه 10حافظـه اول )0تـا 9 )بـرای ارسـال پیـام کوتـاه ، 10 حافظـه دوم )10 تـا19 )بـرای تمـاس از طریـق سـیم کارت و 10 حافظـه سـوم )20 تـا 29 )بـرای تمـاس از طریـق خـط ثابـت اسـت.

شماره تلفن هایی كه تمایل دارید به آنها پیام كوتاه ارسال شود در حافظه 0 تا 9 وارد كنید.

دزدگیر مکسرون

راهنمای نصب دزدگیر مکسرون

در این مقاله راهنمای نصب دزدگیر مکسرون که در مدل های متفاوت در بازار موجود میباشد را خدمت شما ارائه نموده ایم

نرم افزار دزدگیر مکسرون

https://cafebazaar.ir/app/com.sdmaxronalarm
 • امکان فعال و غیرفعال سازی دزدگیر
 • مکان کنترل کلید روشنایی
 • امکان تغییر نوع ارتباط به صورت پیامکی و یا اینترنتی
 • مدیریت و تعریف زون
 • مدیریت شماره تلفن ها
 • مدیریت چشمی های بیسیم و سیمی
 • مدیریت کامل دزدگیر هوشمند مکسرون از راه دور .

از ویژگی های منحصر به فرد دزدگیر مکسرون

 • کیبورد لمسی
 • دارای 32 زون بی سیم و 8 زون سیمی
 • زون آتش ،زون پیرامونی ،زون 24ساعته ،زون تاخیری و …
 • دارای صدای گویا و کامال فارسی نرم افزار تحت وب و کامال فارسی
 • قابلیت استفاده از سیم کارت و اینترنت سیمکارت
 • قابلیت ضبط صدا و مکالمه دوطرفه
 • تعریف گروه تماس و پیامک
 • تنظیم مدت زمان آژیر و تنظیم تاخیر ورود و خروج
 • نامگذاری هر زون به صورت مجزا )فارسی و انگلیسی(
 • قابلیت تنظیم حسگرهای بی سیم روی زون های مختلف
 • قابلیت نمایش ساعت و تاریخ
 • مدیریت پکیچ دزدگیر، ازطریق اپلیکیشن اندروید و IOS
 • کنترل دستگاه از طریق خط ثابت تلفن / پیامک / اپلیکیشن موبایل / نرم افزار تحت وب
 • قابلیت گزارش گیری و رویت رویدادهای سیستم از طریق اپلیکیشن موبایل / نرم افزار تحت وب / پنل
 • لمسی
 • امکان افزودن تجهیزات جانبی از قبیل حسگر نشت دود، نشت گاز، نشت آب و کلید برق
 • امکان تعیین هر زون به صورت NC و NO
 • امکان حذف و اضافه کردن هر ریموت به صورت مجزا از طریق اپلیکیشن اینترنتی ، نرم افزار تحت وب و
 • پنل لمسی
 • فعال سازی حالت اضطراری از طریق پنا لمسی و ریموت

راهنمای خرید دزدگیر اماکن

تفاوت های چشمی با سیم و بیسیم دزدگیر منزل

آشنایی با انواع آژیر دزدگیر اماکن

کانال آپارات ما

محتویات بسته دزدگیر مکسرون

 • دستگاه مرکزی 1عدد
 • منبع تغذیه 15 ولت 2 آمپر 1 عدد
 • ریموت کنترل 2 عدد
 • RFID تگ

نحوه نصب دستگاه دزدگیر مکسرون

 • استند پالستیکی دستگاه مرکزی را محکم به دیوار پیچ کنید.
 • در محلی که دستگاه را نصب می کنید دیوار فلزی یا فضای بسته فلزی نباشد تا در انتشار سیگنال وایرلس اختالل
 • ایجاد نشود.
 • دستگاه را به استند نصب کنید و کابل برق را به آن متصل نمایید.

اتصال کابل ها


لطفا اتصال حسگر های سیمی مطابق شکل زیر عمل کنید و توجه داشته باشید که وابسته به نوع حسگر که NC و یا NO
می باشد

نحوه اتصال مطابق شکل فرق می کند

اتصال کایل های دزدگیر مکسرون
 • برای نمونه زون های 35 و34 مانند شکل برای شرایط NC ( اتصال بسته( سیم بندی شده است.
 • همچنین سیم بندی زون های 37 و 38 نیز مانند شکل برای شرایط NO ( اتصال باز( سیم بندی شده است.
 • بنابراین با توجه به نمونه های ارائه شده سایر زون ها بر اساس نیاز شما قابل انتخاب و سیم بندی می باشد.

نصب حسگرها سیمی دزدگیر مکسرون

 1. زون های سیمی به صورت پیش فرض غیرفعال هستند. لطفا جهت استفاده از حسگر های سیمی ابتدا زون های
 2. سیمی را فعال کنید. اگر اختاللی در زون ها به وجود آید دستگاه هشدار می دهد و شماره زون در صفحه LCD نمایش
 3. داده می شود.
 4. دستگاه می تواند برق حسگر های سیمی را تا 12 ولت و 100 میلی آمپر تامین کند. در صورت نیاز به جریان بیش
 5. از 100 میلی آمپر از منبع تغذیه محلی استفاده کنید.

نصب حسگرهای بی سیم دزدگیر مکسرون

 1. برای نصب حسگرهای بی سیم لطفا از دفترچه راهنمای حسگر مربوطه استفاده نمایید. حداکثر فاصله حسگر
 2. بی سیم تا دستگاه اصلی در فضای باز 150 متر می باشد. لطفا پس از نصب حسگر را تست کنید و مطمئن شوید که درست
 3. کار می کند.
 4. عملکرد تقویت کننده بی سیم: هنگامی که فاصله حسگر بی سیم از دستگاه مرکزی بیش از میزان یاد شده باشد
 5. و یا مانعی بین دستگاه و حسگر وجود داشته باشد، ارتباط بین دستگاه مرکزی و حسگر برقرار نمی شود، برای رفع این
 6. مشکل، شما می توانید از تقویت کننده )repeater )بی سیم استفاده نمائید.

کلید های دستگاه و اطلاعات پیش فرض راهنمای نصب دزدگیر مکسرون

کلید های دزدگیر مکسرون
کلید های دزدگیر مکسرون
 • حالت تعلیق Sleepکلید 6 شاخص صدا غیرفعال می شود، تا زمانی که مدیر وارد تنظیم ها شود، به همین
 • صورت باقی می ماند. با نگه داشتن کلید”6 “وضعیت شاخص صدا فعال می شود.
 • زون خارج از سرویسPass Byکلید8 هشدار: در صورتی که یک زون به صورت خارج از سرویس تنظیم
 • شود، در وضعیت های فعال و یا فعال در خانه زون مربوطه کامال غیر فعال است.
 • تست آزمایش ارتباط کلید بررسی وضعیت آزمایش ارتباط آژیر یا سایر حسگرها با دستگاه
 • برای خاموش کردن دستگاه، ابتدا آداپتور را از دستگاه قطع کرده و سپس کلید “#” را سه ثانیه نگه دارید و رمز
 • کاربر را وارد نمایید.

تنظیم های اولیه

تنظیم های اولیه

نمادهای صفحه نمایش

نمادهای صفحه نمایش

-فعال / غیر فعال شدن دزدگیر

فعال


کلید فعال در ریموت یا صفحه کلید را فشار دهید، سیستم فعال می شود. لطفا با شنید صدای ”دی
دی” از منطقه خارج شوید، دزدگیر با موفقیت فعال شده است.

غیرفعال


کلید غیر فعال در ریموت را فشار دهید یا رمز کاربر را در صفحه کلید وارد کنید و کلید غیرفعال
را فشار دهید. بعد از شنیدن صدای ” دی دی” و صدای ” سیستم غیر فعال”، دستگاه با موفقیت
غیر فعال شده است.

فعال در خانه


کلید فعال در خانه بر روی ریموت یا صفحه کلید را فشار دهید با شنیدن صدای ” سیستم فعال در
خانه” نمایش آیکون مربوطه در صفحه نمایش سیستم فعال می شود.

هشدار اضطراری


برای فعال سازی حالت هشدار اضطراری کلید مربوط به هشدار اضطراری بر روی ریموت را فشار
دهید و یا کلید” 3 ” بر روی دستگاه را 3 ثانیه نگه دارید.شماتیک دزدگیر هوشمند مکسرون

شماتیک دزدگیر هوشمند مکسرون

دریافت هشدار تلفنی و کنترل از طریق تماس تلفنیGSM

دریافت هشدار تلفنی تماس تلفنی

هنگامی که اتفاقی رخ دهد، دستگاه به شماره هایی که ذخیره دارد، به ترتیب زنگ می زند. اگر دکمه 1( لغو هشدار( یا
دکمه 4 غیر فعال کردن دستگاه را فشار ندهید.

دستگاه به صورت خودکار، با شماره های ذخیره شده، دیگر تماس
می گیرد

عملکرد از راه دور سیم کارت

 1. وقتی با سیم کارت دستگاه تماس می گیرید، صدای ضبط شده پخش می شود و باید رمز کاربری 4 رقمی را وارد کنید.
 2. دکمه 1 دستگاه فعال
 3. دکمه 2 دستگاه غیر فعال
 4. دکمه 3 دستگاه فعال در خانه
 5. دکمه 4 بررسی وضعیت دستگاه
 6. دکمه 5 کنترل کلید برق
 7. دکمه 9 گفتگو
 8. دکمه 0 قطع ارتباط

-دریافت هشدار از سیم کارت

قتى آژیر به صدا می آید، تلفن کننده به طور خودکار، تماس با شماره پیش فرض برقرار می کند. به محض اینکه تلفن را
پاسخ می دهید، کد چهار رقمی کاربری خود را وارد کنید

دکمه 1 لغو هشدار

دکمه 2 بررسی رویداد هشدار

دکمه 3 دستگاه فعال

دکمه 4 دستگاه غیر فعال

دکمه 5 دستگاه فعال در خانه

دکمه 6 آژیر فعال

دکمه 7 شنود

دکمه 8 کنترل PGM

دکمه 9 مکالمه

دکمه 0 قطع ارتباط

تنظیم های کاربری در راهنمای نصب دزدگیر مکسرون

تنظیم رمز کاربر

تنظیم های دستگاه در راهنمای نصب دزدگیر مکسرون

نکته :تنظیم رمز مدیر با کاربر متفاوت است، با رمز کاربر می توان دستگاه را کنترل کرد مانند فعال و غیر فعال کردن
دستگاه و با رمز مدیر می توان تنظیم های دستگاه را انجام داد.
نکته :رمز مدیر 6 رقمی است و رمز کاربر 4 رقم است و برای انتخاب شماره کاربر باید رقمی بین 01 تا 16 انتخاب کرد.

نکته:در باال بر روی عملیات صحیح، اگر عملیات نادرست رخ داده باشد، کلید برگشت را فشار دهید تا منوی قبلی را
بازنشانی کنید.
نکته :رمز پیش فرض مدیر 012345 است، رمز عبور کاربر 1234 است.
نکته3 :عبور را اصالح کرده اید، لطفا به رمز جدید مراجعه کنید

نکته:آدرس شبکه پیش فرض دستگاه 081.001.168.192 می باشد. لطفا آدرس دستگاه را بر اساس نوع آدرس
شبکه خود تنظیم نمایید. بدیهی است در صورت استفاده از بیش از یک دستگاه با مشکل آدرس های تکراری مواجه می
شوید لذا حتما آدرس دستگاه را بر اساس نیاز خود تغییر و ذخیره نمایید.
نکته:لطفا توجه کنید که در خصوص تنظیم آدرس شبکه و GATEWAY ،ارقام بین دو نقطه باید سه رقم باشد، لطفا در
صورت تک رقمی بودن قبل از رقم، صفر بگذارید.
نکته3 :کاربر باید تنظیم ها را ذخیره کند و از برنامه خارج شود تا تغییرات ذخیره گردد.

نکته :کد کاربر، همان کد شناسایی در تنظیم CMS است، برای 1 CMS و 2 CMS از کد کاربر استفاده می شود؛ زمان
بارگذاری را می توان بین1 تا 15تنظیم کرد، فاصله زمانی بازرسی ارتباطی می تواند 0 تا 999 ساعت تنظیم شود، تنظیم
پیش فرش 24 ساعت است

دفترچه دزدگیر gmk

در این مقاله به ارائه امکان دانلود دفترچه دزدگیر gmk و راهنمای نصب دزدگیر gmk پرداخته ایم

دانلود دفترچه دزدگیر gmk

دزدگیر منزل و دزدگیر اماکن جی ام کا(gmk 910) مناسب جهت نصب در محیط های صنعتی و مسکونی میباشد. پشتیبانی از چشمی های سیم دار دزدگیر موجود در بازار. پشتیبانی از چشمی های بیسیم دزدگیر موجود در بازار مانند چشمی بیسیم گپ و چشمی بیسیم فاکس 2. پشتیبانی از چشمی های وزنی مخصوص محیط بیرون. پشتیبانی از چشمی های وزنی مخصوص محیط داخل برای افرادی که حیوان خانگی دارند. راهنمای خرید دزدگیر اماکن یا دزدگیر منزل آشنایی با انواع چشمی دزدگیر اماکن

رمز دزدگیر GMK

دستگاه دزدگیر سیم کارتی GMK دارای دو رمز می باشد

رمز ورود به منوی دستگاه برای انجام تنظیمات که به صورت پیش فرض ۱۲۳۴۵۶ می باشد

و رمز دیگری جهت فعال و غیرفعال کردن دستگاه با استفاده از تلفن همراه یا ثابت از طریق اس ام اس یا برنامه اندروید

کانال آپارات ما

وارد شدن به منوی تنظیمات دزدگیر GMK (جی ام کا)

برای این منظور ابتدا باید دکمه پروگرام را بزنیم و به عنوان رمز ورودی عدد ۱۲۳۴۵۶ را وارد کنیم با زدن دکمه اینتر وارد منو می شوید

تنظیمات مربوط به ریموت کنترل ها

برای وارد شدن به تنظیمات ریموت ها باید از کد سی استفاده کنیم و با زدن دکمه ستاره و پس از آن دکمه قفل باز ریموت صدای بی پی از دستگاه شنیده خواهد شد که معنای اضافه شدن ریموت به دستگاه می باشد

نکته : در صورتی که ریموت با استفاده از دکمه ستاره اضافه نشد از دکمه مربع استفاده کنید

حذف کردن ریموت ها

بعد از وارد شدن به منوی شماره ۳۰ دستگاه با نگه داشتن عدد ۲ به مدت ۵ ثانیه کل ریموت ها حذف می شود

و در صورت نگه داشتن عدد ۱ به مدت ۵ ثانیه آخرین ست شده حذف می شود

نکته : در دزدگیر سیم کارتی gmk جی ام کا میتوانید با استفاده از اس‌ام‌اس و یا برنامه اندروید ریموت ها را حذف کنید

در دزدگیر جی ام کا gmk هر کدام از ریموت ها دارای یک نام به خصوص می باشد که این امکان را به شما می دهد نسبت به ورود و خروج با استفاده از هر کدام از ریموت ها نظارت دقیق داشته باشید.

به دزدگیر جی ام کا حداکثر ۱۵ ریموت می توانید اضافه نمایید

در دزدگیر سیم کارتی جی ام کا جی ام کا بعد از فعال یا غیرفعال شدن دستگاه توسط هر کدام از ریموت ها اس ام اس ای برای مدیران سیستم ارسال می گردد که نام آن ریموت م در اس ام اس ذکر شده

فعال یا غیر فعال کردن دستگاه دزدگیر هم به وسیله پیامک و هم به وسیله ی کیپد و هم به وسیله ریموت قابل انجام است

تنظیمات چشمی های بیسیم شامل چشمی های بیسیم حرکتی دتکتورهای دود و مگنت ها

در منوی دزدگیر جی ام کا کدهای ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ مربوط به زون های بیسیم می باشد

اضافه نمودن

برای اضافه نمودن سنسورهای بیسیم پس از وارد شدن به کد زون مورد نظر دکمه ستاره را نگه دارید و سنسور مربوطه را تحریک کنید صدای بیپ نشان دهنده اضافه شدن آن سنسور می باشد

به دستگاه میتوانید هر تعداد سنسور بی سیم با فرکانس ۳۱۵ اضافه نمایید

جهت اضافه کردن یک چشمی بیسیم چشم‌های بی سیم دیگررا خاموش نمایید

حذف کردن کلیه چشم های بی سیم

با ورود به منوی دستگاه و انتخاب و زوال مورد نظر عدد ۴ را به مدت ۴ ثانیه نگه دارید در این حالت آخرین چشم بیسیم اضافه شده حذف می گردد

در صورتی که قصد حذف کردن کلّیه چشمهای بی‌سیم را دارید عدد ۵ را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید

در این حالت کلیه چشمهای ست شده بر روی آن زون حذف خواهند شد

آشنایی با انواع چشمی دزدگیر اماکن

تنظیم ویژگی های زون های باسیم دستگاه

در دزدگیر جی ام کا هر کدام از آنها میتوانند در چهار حالت مختلف قرار بگیرند شامل

 • زون فوری یا تاخیری
 • زون دینگ دانگ
 • زون ۲۴ ساعته
 • زون نرمالی اپن و نرمالی کلوز

برای انجام تنظیمات زون ها با استفاده از کدهای ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ وارد تنظیمات زونهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ می شویم

با فشار دادن عدد ۱ حالت فوری و تاخیری

با فشار دادن عدد ۲ فعال و غیر فعال کردن دینگ دانگ

با فشار دادن عدد ۳ فعال و غیر فعال کردن زون ۲۴ ساعته

با فشار دادن عدد ۴ حالت نرمالی اپن و نرمالی کلوز

تنظیم می گردد.

دزدگیر اماکن یا دزدگیر منزل چیست؟

پک دزدگیر اماکن مورد نیاز خود را بسازید

راهنمای نصب تلفن کننده ۲۰ حافظه کلاسیک

دفترچه راهنمای تلفن کننده کلاسیک قدیمی یا کاتالوگ تلفن کننده کلاسیک قدیمی که میتوانبد به وسیله آن خط تلفن ثابت را به سیستم آلارم خود اضافه نمایید.

راهنمای نصب تلفن کننده کلاسیک 20 حافظه
راهنمای نصب تلفن کننده کلاسیک 20 حافظه

ذخیره شماره تلفن ها در حافظه تلفن کننده ۲۰ حافظه کلاسیک

برای این منظور ابتدا دکمه مموری را فشار دهید و مموری مورد نظر خود را انتخاب نمایید

بعد از زدن دکمه مموری شماره مموری مورد نظر وارد شده و سپس سپس دکمه اینتر را بزنید

شماره تلفن را وارد نمایید

دکمه اینتر را برای ذخیره سازی بزنید

در صورت انجام این کار به صورت صحیح دستگاه یک صدای بیپ می دهد

چک کردن شماره تلفن های ذخیره شده در کاتالوگ تلفن کننده کلاسیک قدیمی

برای این منظور دکمه مموری را فشار داده با فشار دادن یکی از عدد ها مموری مورد نظر خود را انتخاب نمایید مثال کلید یک به معنی انتخاب مموری شماره یک خواهد بود

دکمه اینتر را بزنید حال شماره تلفن ذخیره شده در این حافظه برای شما نمایش داده خواهد شد

در صورتی که شماره تلفنی نمایش پیدا نمی کند این حافظه خالی می باشد

در صورت انصراف از وارد کردن شماره تلفن کافی است دکمه ستاره را فشار دهید

نکته وارد کردن دکمه مربع در بین شماره ها باعث ۲ ثانیه مکث در هنگام شماره گیری خواهد شد

با استفاده از این قابلیت می توانید در مواقع مورد نیاز بین کد و شماره تلفن مکس مورد نیاز خود را ایجاد نمایید

دستگاه در هنگام شماره گیری به صورت خودکار حافظه های خالی را حذف می نماید بنابراین نگران حافظه خالی بین شماره های ذخیره خود نباشید

آزمایش شماره گیری

دکمه مموری را فشرده و معماری مورد نظر خود را انتخاب نمایید سپس دکمه مسیج را فشار دهید

دستگاه شماره ذخیره شده در مموری مورد نظر را گرفته و دو بار پیام ضبط شده را پخش خواهد کرد

در صورتی که قصد متوقف کردن این فرایند را دارید دکمه اینتر را فشار داده و نگه دارید

پاک کردن یک حافظه در کاتالوگ تلفن کننده کلاسیک قدیمی

دکمه مموری را فشار داده با انتخاب یکی از اعداد بین ۱ تا ۲۰ مموری مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس دکمه اینتر را دو بار فشار دهید

نکته قطع شدن برق باعث پاک شدن حافظه های دستگاه نی‌شود

کانال آپارات ما

ضبط پیام هشدار در تلفن کننده کلاسیک قدیمی

برای ضبط پیام هشدار باید ابتدا دکمه مسیج را فشار دهید سپس دکمه اینتر را فشار دهید پیام خود را ضبط نمایید و در انتها دوباره دکمه اینتر را فشار دهید

مناسب است که پیام شما در حدود ۱۵ ثانیه باشد

حداکثر میتوانید یک پیام ۲۰ ثانیه ضبط نمایید

چک کردن پیام ضبط شده

برای این منظور دکمه مسیج را فشار داده و سپس دکمه چک را فشار دهید

سیستم شماره گیری تلفن کننده ۲۰ حافظه کلاسیک

این دستگاه امکان شماره گیری تن و پالس را دارا می باشد

شماره‌گیری تن

دکمه اماری را فشار دهید سپس سه بار دکمه مربع را فشار دهید سپس دکمه ی ۱ را فشار دهید بر روی ال سی دی عبارت تن دیالینگ نمایش داده می شود

شماره گیری پالس

دکمه مموری را فشار دهید سپس سه بار دکمه مربع را فشار دهید سپس دکمه ۲ را فشار دهید بر روی ال سی دی عبارت پالس دیالینگ نمایش داده می شود

پاک کردن همه حافظه ها و پیام ها

 • ابتدا برق دستگاه را قطع کنید برای این منظور باید برق ۲۲۰ ولت متصل به دستگاه و همچنین باتری قطع شود
 • سپس دکمه اینتر را فشار داده و نگه دارید برق دستگاه را وصل کنید
 • بعد از مشاهده عبارت ریست بر روی ال سی دی دکمه اینتر را رها کنید
 • در این حالت حافظه های دستگاه پاک شده و تنظیمات دستگاه به حالت اولیه باز می گردد

حالا تحریک تلفن کننده 20 حافظه کلاسیک

حالت ۱ تحریک سطحی

در حالت تحریک سطحی در هر زمانی که حالت تحریک دستگاه قطع شود دستگاه اقدام به شماره گیری های بعدی نخواهد کرد

به عنوان مثال در صورتی که در اثر اشتباه خودت دستگاه شروع به آژیر کشیدن نماید به محضی که دستگاه با استفاده از ریموت غیر فعال نمایید دیگر فرایند تماس با شماره‌تلفن های ذخیره شده در حافظه دستگاه ادامه پیدا نمی کند

برای فعال کردن این حالت مراحل زیر را دنبال کنید

ابتدا دکمه مموری را فشار دهید سپس سه بار دکمه مربع را فشار دهید سپس دکمه۳ را فشار دهید بر روی ال سی دی عبارت level trigger نمایش داده می شود

حالت ۲ حالت تحریک لبه

این حالت بدین معنی میباشد که در صورتیکه حتی با پایان تحریک آژیر قطع شود دستگاه با تمام شماره تلفن های ذخیره شده در حافظه خود تماس خواهد گرفت

برای فعال کردن این حالت مراحل زیر را دنبال کنید

ابتدا دکمه مموری را فشار دهید سپس ۳ بار دکمه مربع را فشار دهید سپس دکمه ۴ را فشار دهید بر روی ال سی دی عبارت edg trigger نمایش داده می شود

به صورت پیش فرض دستگاه بر روی حالت تحریک سطحی قرار دارد

پک های دزدگیر سیم کارتی منزل

از شما دعوت میکنیم  تا دیگر پک های دزدگیر سیم کارتی منزل موجود در سایت شامل

پک دزدگیر اماکن سیم کارتی کلاسیک،

پک دزدگیراماکن سیم کارتی فایروال.

پک دزدگیر اماکن سیم کارتی سایلکس.

پک دزدگیراماکن سیم کارتی سیماران.

را مشاهده بفرمایید.

کادر مجرب ایمن آوران میتواند نصب دزدگیر منزل شما را در تهران برایتان انجام دهد.

بهترین قیمت پک دزدگیر منزل را از ما بخواهید.

نصب رله دزدگیر کلاسیک

برای کنترل وسایل برقی با استفاده از دزدگیر کلاسیک z4 نیاز به برد رله ای دزدگیر کلاسیک دارید.

برد رله دارای 2 ورودی و 2 خروجی میباشد

یکی از ورودی ها +12 ولت میباشد که باید به +12 ولت AUX متصل شود.

ورودی دیگر باید به out – متصل شود . بدین منظور از out – تلفن کننده gi ultra استفاده مینماییم.

ورودی c مخفف common port

ورودی میباشد که در زمانی که شما به وسیله پیامک برد رله ای را فعال مینمایید به خروجی no وصل میگردد و به صورت عادی به خروجی nc متصل میباشد.

nc مخفف normally close

به معنی آنکه در زمانی که خروجی منفی تلفن کننده g1 غیر فعال باشد این خروجی به ورودی پایه c بروی برد متصل است.

no: مخفف normally open

به معنی آنکه در زمانی که خروجی منفی تلفن کننده g1 فعال باشد این خروجی به ورودی پایه c بروی برد متصل است.

در صورتی که رله شما برق 220 ولت را به وسیله مورد نظرتان وصل مینماید برد را داخل یک جعبه عایق قرار دهید تا حادثه برق گرفتگی اتفاق نیافتد.

در صورتی که قصد دارید وسیله پرمصرفی مانند کولر گازی را کنترل نمایید از برد رله کلاسیک برای کنترل یه کنتاکتور استفاده نمایید و کنتاکتور را برای کنترل کولر گازی استفاده نمایید.

در صورای که قصد دارید بار سلفی مانند موتور الکترکی را کنترل نمایید یک وریستور را موازی کنتاکت رله قرار دهید تا پارازیت را حذف نماید.

نرم افزار دزدگیر کلاسیک z4 farsi

نرم افزار دزدگیر کلاسیک

نرم افزار های تلفن کننده سیم کارتی G1

نرم افزار z4 farsi

نرم افزار دزدگیر کلاسیک z4 farsi

با استفاده از z4 farsi شما میتوانید یک دستگاه دزدگیر z4 آلترا که به نلفن کننده G1 متصل شده است را کنترل نمایید.

امکانات نرم افزار z4 farsi

 • فعال سازی رمز دلخواه برای کنترل دستگاه از راه دور
 • روشن و خاموش نمودن یک خروجی دستگاه گه میتوانید آن را به صورت دلخواه به یک وسیله برقی منزل خود متصل نمایید.
 • فعال کردن لحظه ای خروجی 1 دستگاه مناسب جهت اتصال به درب برقی
 • امکان گزارش گیری از وضعیت حال حاضر دزدگیر z4 ultra
 • امکان گزارش گیری از وضعیت حال حاضر خروجی های متصل به تلفن کننده سیم کارتی G1
 • امکان گزارش گیری از میزان شارژ باقی مانده سیم کارت داخل تلفن کننده G1
 • امکان ارسال شارژ برای سیم کارت داخل تلفن کننده G1

دانلود نرم افزار z4 farsi

اندروید (Andriod)

لینک دانلود نرم افزار z4 farsi برای گوشی های اندروید android

اپل (Apple)

راهنمای تنظیمات نرم افزار z4 farsi 

 1. شماره سیم کارت قرار گرفته در G1 pro را وارد نمایید
 2. رمزی که در G1 pro تنظیم کرده اید را وارد نمایید.در صورتی که رمز را تغییر نداده اید عدد 1234 را وارد نمایید.
 3. فرمول کنترل شارژ سیم کارتی که در داخل G1pro گذاشته اید را وارد نمایید.
 4. فرمول  شارژ سیم کارتی که در داخل G1pro گذاشته اید را وارد نمایید.
 5. بعد از کامل کردن اطلاعات دکمه ذخیره یا ذخیره و ارسال را بزنید.
راهنمای تنطیمات نرم افزار z4 farsi

نرم افزار z4 Multi

نرم افزار z4 Multi

در صورتی که از بیش از یک دستگاه دزدگیر z4 به همراه تلفن کننده g1 استفاده میکنید،نرم افزار z4 multi به شما امکان کنترل همه آن ها را میدهد.

محیط نرم افزار مشابه z4 farsi است با این تفاوت که یک منوی اولیه جهت تعریف و کنترل چند دستگاه متفاوت به آن اضافه شده است.

از طریق z4 multi میتوان تا حد اکثر 8 دستگاه دزدگیر کلاسیک را کنترل نمود.

دانلود نرم افزار z4 Multi

لینک دانلود نرم افزار z4 Multi برای گوشی های اندروید android
لینک دانلود نرم افزار z4 Multi برای گوشی های اپل Apple

نرم افزار classic setup

classic-setup

این برنامه صرفا برای انجام تنظیمات پیشرفته بروی تلفن کننده سیم کارتی G1 استفاده میشود و کنترل دستگاه دزدگیر z4 ultra از طریق نرم افزار

z4 farsi و یا z4 Multi صورت میگیرد.

با استفاده از این نرم افزار میتوانید برای

 • ریموت ها
 • سنسور های بیسیم
 • زون های دستگاه z4

نام گذاری انجام داد.این نام گذاری به شکا کمک خواهد کرد که در صورت بروز هشدار دقبقا متوجه شوید که هشدار دادن دستگاه به علت تحریک شدن کدام چشمی بوده است.

همچنین در زمان دریافت گزارس پیامکی مبنی بر فعال شدن و غیر فعال شدن دستگاه متوجه میشد که با کدام ریموت کنترل فرمان صادر شده است.

از طریق نرم افزار  classic setup هم میتوان کاربران سیستم را تعریف نمود

برای آنکه به سیستم دسترسی داشته باشید باید شماره سیم کارتی مه نرم افزار classic setup را بروی آن نصب کرده اید در حافظه شماره 1 تلفن کننده g1 ذخیره شده باشد.

دانلود نرم افزار classic setup

لینک دانلود نرم افزار classic setup برای گوشی های اندروید android
لینک دانلود نرم افزار classic setup برای گوشی های اپل Apple

راهنمای تصویری نصب تلفن کننده سیمکارتی G1 pro

دفترچه راهنمای دزدگیر کلاسیک z4 ultra

کاتالوگ تلفن کننده کلاسیک g1 ultra

نصب رله دزدگیر کلاسیک

راهنمای نصب دزدگیر کلاسیک

تلفن کننده سیم کارتی کلاسیک G1 pro

راهنمای تصویری نصب تلفن کننده سیمکارتی G1 pro

راهنما و نقشه نصب و کاتالوگ تلفن کننده کلاسیک g1 ultra مقاله زیر را مطالعه فرمایید.

کاتالوگ تلفن کننده کلاسیک g1 ultra و کاتالوگ تلفن کننده کلاسیک g1 pro

نقشه تلفن کننده g1
کاتالوگ تلفن کننده کلاسیک g1 pro

مراحل نصب تلفن کننده سیم کارتی G1 pro

 1. ابتدا باید پیچ کناری باکس تلفن کننده g1 را باز نمایید
 2. درب دستگاه را باز نمایید و قاب پشتی تلفن کننده را در جای مناسب نصب نمایید.
 3. بهتر آن است که یک فاصله 30 سانتی متری بیت تلفن کننده g1 و دزدگیر z4 الترا رعایت شود.
 4. چشمی های حفاظتی را در نزدیکی تلفن کننده g1 نصب ننمایید.
 5. از غیر فعال بودن پین کد سیم کارت خود مطمئین شوید سپس آن را در جای خود بروی برد تلفن کننده g1 قرار دهید.
 6. برای اطمینان خاطر بهتر آن است که از قبل با قرار دادن سیم کارت در داخل یک گوشی از صحت عملکرد سیم کارت و غیر فعال بودن سرویس های تبلیغاتی بروی آن مطمئن شوید.
 7. با توجه به نقشه تلفن کننده g1 سیم بندی را انجام دهید.
 8. از سیم هایی دارای ضخامت مناسب استفاده نمایید بخصوص برای اتصال پایه های + و –
 9. درب دستگاه را ببندید و برق و باطری دستگاه دزدگیر z4 الترا را متصل نمایید.
 10. بعذ از روش شدن دستگاه میزان سیگنال سیم کارت ذر صفحه ال سی دی به نمایش ذر خواهد آمد.
 11. برای باز کردن قفل دکمه mem را زده سپس کد 1234 را وارد نمایید.
 12. پیش شماره تلفن شهری را در حافظه 0 دستگاه ذخیره نمایید.
 13. در صورتی که از خط تلفن ثابت استفاده نمیکنید نیازی به دخیره سازی کد شهری نمیباشد.
 14. شماره تلفن هایی که بایذ گزارشات و هشدار ها به آن ها ارسال شود در حافظه 1 تا 10 دستگاه ذخیره نمایید.
 15. حافظه های 1 تا 4 تلفن کننده مربوط به مدیران سیستم میباشد، یعنی افرادی که میتوانند از راه دور دستگاه را کنترل بنمایند.
 16. شماره تلفن هایی که باید در زمان هشدار با آن ها تماس گرفته شود در حافظه 11 تا 20 دستگاه وارد نمایید.
 17. تاریخ و ساعت تلفن کننده در حافظه 95 و 96 آن قرار دارد،زمان و تاریخ را تنظیم بنمایید.
 18. دستگاه میتواند 2 پیام هشدار را ذخیره بنمایید،در صورتی که از تحریک 3 استفاده مینمایید پیام شماره 2 و در صصورتی که از تحریک 1 یا 2 یا jammer استفاده مینمایید پیام یک را ذخیره نمایید.
 19. در حالت عادی دستگاه از طریق تحریک 3 فعال خواهد شد و بنابراین پیام شماره 2 برای شما پخش خواهد شد.
 20. برای ضبط پیام دکمه message را زذه عدد 2 را وارد نمایید و کلید enter را بزنیذ
 21. بهتر آن است که پیام ضبط شده شما کمتر از 15 ثانیه نباشد.
 22. ارسال sms به یکی از شمارع تلفن ها را امتحان کنید. mem -1-message
 23. شماره گیری توسط سیم کارت را امتحان کنید. mem-1-1-message-1
 24. شماره گیری از طریق خط ثتبت را امتحان نمایید. mem-1-1-message-2

کاتالوگ تلفن کننده کلاسیک g1 ultra

برای مطالعه مزیت های استفاده از تلفن کننده دزدگیر اینجا کلیک نمایید.

راهنمای سریع استفتده از تلفن کننده G1 pro

راهنمای سریع استفتده از تلفن کننده G1 pro
راهنمای سریع استفتده از تلفن کننده G1 pro

تنظیم ارسال گزارش برای تلفن کننده G1

در تلفن کننده g1 دو حالت برای ارسال گزارش وجود دارد.

در حالت full کلیه اتفاقات محل نصب ارسال میگردد.

در حالت economy فقط پیام های مربوط به هشدار ارسال میگردد.

برای انتخاب حالت full از کد زیر استفاده نمایید.

mem-#-#-#-1-0

برای انتخاب حالت economy از کد زیر استفاده نمایید.

mem-#-#-#-1-1

نرم افزار های تلفن کننده سیم کارتی G1

نرم افزار z4 farsi

نرم افزار دزدگیر کلاسیک z4 farsi

با استفاده از z4 farsi شما میتوانید یک دستگاه دزدگیر z4 آلترا که به نلفن کننده G1 متصل شده است را کنترل نمایید.

امکانات نرم افزار z4 farsi

 • فعال سازی رمز دلخواه برای کنترل دستگاه از راه دور
 • روشن و خاموش نمودن یک خروجی دستگاه گه میتوانید آن را به صورت دلخواه به یک وسیله برقی منزل خود متصل نمایید.
 • فعال کردن لحظه ای خروجی 1 دستگاه مناسب جهت اتصال به درب برقی
 • امکان گزارش گیری از وضعیت حال حاضر دزدگیر z4 ultra
 • امکان گزارش گیری از وضعیت حال حاضر خروجی های متصل به تلفن کننده سیم کارتی G1
 • امکان گزارش گیری از میزان شارژ باقی مانده سیم کارت داخل تلفن کننده G1
 • امکان ارسال شارژ برای سیم کارت داخل تلفن کننده G1

دانلود نرم افزار z4 farsi

اندروید (Andriod)

لینک دانلود نرم افزار z4 farsi برای گوشی های اندروید android

اپل (Apple)

راهنمای تنظیمات نرم افزار z4 farsi 

 1. شماره سیم کارت قرار گرفته در G1 pro را وارد نمایید
 2. رمزی که در G1 pro تنظیم کرده اید را وارد نمایید.در صورتی که رمز را تغییر نداده اید عدد 1234 را وارد نمایید.
 3. فرمول کنترل شارژ سیم کارتی که در داخل G1pro گذاشته اید را وارد نمایید.
 4. فرمول  شارژ سیم کارتی که در داخل G1pro گذاشته اید را وارد نمایید.
 5. بعد از کامل کردن اطلاعات دکمه ذخیره یا ذخیره و ارسال را بزنید.
راهنمای تنطیمات نرم افزار z4 farsi

نرم افزار z4 Multi

نرم افزار z4 Multi

در صورتی که از بیش از یک دستگاه دزدگیر z4 به همراه تلفن کننده g1 استفاده میکنید،نرم افزار z4 multi به شما امکان کنترل همه آن ها را میدهد.

محیط نرم افزار مشابه z4 farsi است با این تفاوت که یک منوی اولیه جهت تعریف و کنترل چند دستگاه متفاوت به آن اضافه شده است.

از طریق z4 multi میتوان تا حد اکثر 8 دستگاه دزدگیر کلاسیک را کنترل نمود.

دانلود نرم افزار z4 Multi

لینک دانلود نرم افزار z4 Multi برای گوشی های اندروید android
لینک دانلود نرم افزار z4 Multi برای گوشی های اپل Apple

نرم افزار classic setup

classic-setup

این برنامه صرفا برای انجام تنظیمات پیشرفته بروی تلفن کننده سیم کارتی G1 استفاده میشود و کنترل دستگاه دزدگیر z4 ultra از طریق نرم افزار

z4 farsi و یا z4 Multi صورت میگیرد.

با استفاده از این نرم افزار میتوانید برای

 • ریموت ها
 • سنسور های بیسیم
 • زون های دستگاه z4

نام گذاری انجام داد.این نام گذاری به شکا کمک خواهد کرد که در صورت بروز هشدار دقبقا متوجه شوید که هشدار دادن دستگاه به علت تحریک شدن کدام چشمی بوده است.

همچنین در زمان دریافت گزارس پیامکی مبنی بر فعال شدن و غیر فعال شدن دستگاه متوجه میشد که با کدام ریموت کنترل فرمان صادر شده است.

از طریق نرم افزار  classic setup هم میتوان کاربران سیستم را تعریف نمود

برای آنکه به سیستم دسترسی داشته باشید باید شماره سیم کارتی مه نرم افزار classic setup را بروی آن نصب کرده اید در حافظه شماره 1 تلفن کننده g1 ذخیره شده باشد.

دانلود نرم افزار classic setup

لینک دانلود نرم افزار classic setup برای گوشی های اندروید android
لینک دانلود نرم افزار classic setup برای گوشی های اپل Apple

راهنمای تصویری نصب دزدگیر اماکن کلاسیک z4 ultra

راهنمای تصویری نصب دزدگیر اماکن کلاسیک z4 ultra
راهنمای تصویری نصب دزدگیر اماکن کلاسیک z4 ultra
 • در ابتدا باید کانکتور های ترانس ، بلندگو و آنتن را از جای خود جدا نمایید.و با فشردن ضامن های نگهدارنده برد مدار چاپی دزدگیر را از جای خود خارج نمایید.
 • جعبه دزدگیر کلاسیک را در محل مناسب و مورد نظر خود نصب نمایید.
 • مناسب انست که جعبه دستگاه در حدود 30 سانتی متر با اشیائ اظراف خود فاصله داشته باشد.
 • تجهیزات جانبی خود مانند چشمی های دزدگیر ، آزیر و بلندگو ها را نصب نمایید.
 • در صورت استفاده از چند چشمی دزدگیر باسیم بروی یک زون باید چشمی ها را با هم به صورت سری ببندید.
 • سر سیم های مربوطه را وارد جعبه دستگاه نمایید.
 • مدار چاپی دزدگیر را در جای خود قرار دهید
 • برق شهری را به ترانس دستگاه متصل نممایید.
 • باتری دستگاه را در این مرحله متصل نکنید.
 • کانکتور مربوط به ترانس،بلندگوی داخلی و آنتن را متصل نمایید.
 • در این زمان دستگاه شروع به کار خواهد نمود.
 • سیم های باطری را با رعایت پاتریته ولتاژ به دزدگیر متصل نمایید.
 • چک کنید که جامپر alpha sw در جای خود باشد.
 • عملکرد دستگاه دزدگیرذ و تجهیزات جانبی آن را کنترل کنید.
 • برای فعال کردن ضمانت دستگاه باید شماره سریال آن را از روی رله مدار به شماره تلفن 30006172 پیامک کنید.
 • با ارسال مجدد این شماره سریال زمان پایان گارانتی برای شما ارسال خواهد شد.
 • درب دستگاه دزدگیر را در جای خود قرار داده و پیچ های آن را ببندید.

نرم افزار های اندروید دزدگیر کلاسیک z4 ultra

راهنمای سریع استفاده از ریموت دزدگیر کلاسیک

راهنمای سریع استفاده از ریموت دزدگیر کلاسیک
راهنمای سریع استفاده از ریموت دزدگیر کلاسیک

آشنایی با ترمینال های دزدگیر اماکن کلاسیک z4 ultra

ترمینال باطری دزدگیر کلاسیک

با رعایت گلاریته ولتاژ سیم های را به ترمینال باتری متصل نمایید.سیم قرمز نشان دهنده پلاریته مثبت و سیم مشکی نشان دهنده پلارینه منفی میباشد.در این مسیر یک فیوز 4A برای محافظت دستگاه قرار داده شده است.

ترمینال خروجی برای آژیر دزدگیر siren

برای متصل کردن سیرن و پیزو از این ترمینال استفاده نمایید و پلاریته ولتاژ را رعایت کنید،منفی به سیم مشکی سیرن و مثبت به سیم قرمز سیرن متصل گردد.

ترمینال خروجی برای بلندگوهای دزدگیر sp

حد اکثر میتوانید دو بلندگوی 25 وات را به صورت موازی به این ترمینال متصل نمایید.جهت پلاریته ولتاژ در اتصال بلندگو مهم نیست.

ترمینال G1

ترمینال g1 جهت تغذیه تلفن کننده میباشد و یک فیوز 2.5A در مسیر ان به جهت محافظت قرار داده شده است ، در صورتی که از تلفن کننده استفاده میکنید با رعایت پلاریته ولتاژ ترمینال دستگاه z4 ultra را به ترمینال تغذیه تلفن کننده متصل کنید.

ترمینال smsA,D دزدگیر کلاسیک

این ترمینال باید بر طیق نقشه به تلفن کننده g1 کلاسیک متصل گردید،

ورودی A به خروجی out2 تلفن کننده g1 و ورودی D به خروجی out3 تلفن کننده G1

اگر از تلفن کننده سیم کارتی G1 استفاده نمیکنید نیازی به سیم بندی این ترمینال نمیباشد.

ترمینال خروجی -TRG دزدگیر کلاسیک

این ترمینال در هنگام هشدار دزدگیر خروجی منفی داده و با اتصال آن به تلفن کننده سیم کارتی کلاسیک ، تلفن کننده تحریک شده و شروع به ارسال پیامک و تماس برای اعلام هشدار مینماید.

ترمینال LOG دزدگیر کلاسیک

توسط این خروجی ، اتفاقات به تلفن کننده سیم کارتی کلاسیک گزارش میشود تا از طریق ارسال گیامک به اطلاع کاربران برسد.بروی تلفن کننده سیم کارتی G1 هم یک ترمینال به نام LOG وجود دارد که باید به این ترمینال متصل گردد.

ترمینال AUX

توسط این ترمیناتل برق چشمی های با سیم دزدگیر تامین میشود.بروی این مسیر یک فیوز 0.5 آمپر وجود دارد تا در صورت اتصال کوتاه مدار را قطع نماید.دقت نمایید که تغذیه تلفن کننده را از این محل انجام ندهید در غیر این صورت با سوختن فیوز aux تلفن کننده شما هم از کار میافتد.

عملکرد چراغ های دزدگیر کلاسیک z4 ultra

چراغ پاور

روشن بودن آن به معنای وصل بودن برق شهری به دستگاه میباشد.

چراغ ARM

در حالت غیر فعال این چراغ خاموش میباشد.

در حالت فعال دستگاه این چراغ روشن میباشد.

در حالت نیمه فعال دستگاه این چراغ به صورت چشمک زن میباشد.

چراغ های زون یک تا 4

در حالتی که دستگاه غیر فعال میباشد،با تحریک هر چشمی ، چراغ زونی که آن چشمی را به آن وصل کرده ای روشن شده و با پایان تحریک خاموش میشود.در صورتی که دستگاه فعال باشد،با تحریک هر زون،چراغ مربوط به آن زون روشن شده و حتی با غیر فعال کردن دستگاه روشن باقی میماند.

علت آن است که مسیر تحریک دستگاه برای کاربر مشخص شود.

برای پاک شدن حافظه هشدار ، باید یکبار دستگاه را فعال و غیر فعال نمایید.

مشاهده محصولات دزدگیر کلاسیک

مشاهده پک های دزدگیر کلاسیک با تلفن کننده سیم کارتی

ریموت دزدگیر کلاسیک z4 ultra

نحوه عملکرد ریموت کنترل دزدگیر کلاسیک z4 ultra

ریموت دزدگیر کلاسیک z4 ultra
ریموت دزدگیر کلاسیک z4 ultra

دستگاه دزدگیر کلاسیک z4 ultra دارای سه حالت کاری میباشد.

 • حالت فعال
 • حالت غیر فعال
 • حالت نیمه فعال

حالت فعال ARM

با فشردن دکمه قفل ریموت کنترل ، دزدگیر کلاسیک در حالت فعال قرار میگیرد.

یک صدای بیپ طولانی از بلنگو داخلی دستگاه در هنگام فعال شدن شنیده خواهد شد.

چراغ ARM بروی درب دزدگیر روشن میشود.

در این حالت تمامی زون های دستگاه فعال هستند و با فشردن جدد دکمه قفل آژیر لحظه ای به صدا در خواهد آمد.

حالت غیر فعال دزدگیر Dis arm

با فشردن کلید قفل باز بروی ریموت کنترل دزدگیر ، دستگاه به حالت غیر فعال میرود.در صورتی که آلارم فعال شده باشد و سپس دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید یک تک آزیر به صدا در خواهد آمد.

در صورتی که زون چهار دستگاه در حالت 24 ساعته قرار داده شده باشد، در صورت تحریک آن ، دستگاه یک بار آلارم خواهد داد.

در این زمان باید دگمه قفل باز را مجدد بزنید ، آلارم دستگاه قطع خواهد شد ، در زون 24 ساعته نیز غیر فعال خواهد گردید.

برای فعال کردن مجدد زون 24 ساعتع باید یکبار دستگاه را فعال و غیر فعال نمایید.

حالت نیمه فعال دزدگیر partset

با فشردن دکمه قطع بلنگو بروی ریموت دزدگیر ، یک بیپ کوتاه از بلنگو داخلی دستگاه شنیده خواهد شد و دستگاه به حالت نیمه فعال خواهد رفت.

در این حالت فقط زون های 1 و 2 دزدگیر کلاسیک فعال هستند.

اگر زون 4 را در حالت 24 ساعته قرار داده باشید،در این زمان فعال خواهد بود.

چراغ arm دزدگیر کلاسیک در حالت نیمه فعال به صورت چشمک زن در میآید.

راهنمای تصویری نصب دزدگیر کلاسیک z4 ultra

راهنمای سریع استفاده از ریموت دزدگیر کلاسیک
راهنمای سریع استفاده از ریموت دزدگیر کلاسیک