دزدگیر منزل و اماکن

دفترچه راهنمای دزدگیر مستر و نرم افزار دزدگیر مستر

در این مقاله به راهنمای نصب دزدگیر مستر و نرم افزار دزدگیر مستر پرداخته ایم .

نرم افزار دزدگیر مستر

نرم افزار دزدگیر مستر

دانلود نرم افزار دزدگیر مستر

برنامه ای به منظور کنترل دستگاه های تلفن کننده و سیستم حفاظتی Master برای ارسال فرمان و تنظیمات دستگاه.
با نصب این برنامه بر روی تلفن همراه خود و استفاده از آن به راحتی می توانید تمامی کدهای مورد نیاز برای کنترل دستگاه را ارسال کنید. در واقع با داشتن این نرم افزار دیگر نیازی ندارید کدها را به خاطر بسپارید و هنگام ارسال آن ها را تایپ کنید…

قابلیت های دزدگیر مستر سیمکارتی

 • دارای 5 زون (2 زون بی سیم)
 • دارای تلفن کننده 30 حافظه
 • قابل فعال یا غیر فعال شدن توسط پیامک و تماس با سیم کارت
 • تماس از طریق سیم کارت و خط ثابت
 • قابلیت نام گذاری برای زون ها، ریموت ها و …
 • قابلیت ارسال گزارشات
 • ارسال نام زون هنگام آالرم
 • دارای 30 حافظه شماره و 30 ثانیه پیام قابل ضبط
 • دارای 2 مد شماره گیری و اعالم هشدار
 • قابلیت حذف زون توسط نرم افزار ) omit)
 • قابلیت گزارش گیری اتفاقات اخیر از طریق پیامک قابلیت تغییر رمز دستگاه توسط نرم افزار
 • قابلیت بی صدا شدن بلندگوی خارجی توسط گوشی هوشمند
 • دارای تایمر قابل تنظیم برای فعال یا غیر فعال شدن در یک زمان مشخص
 • دارای رله برای درب بازکن
 • قابلیت ذخیره 100 گزارش اخیر همراه با تاریخ و ساعت
 • تقویم هجری شمسی
 • امکان متوقف کردن شماره گیری با وارد کردن رمز هنگام پخش پیام صوتی
 • دارای 2 تحریک + و –
 • تنظیم مدت زمان آژیر از 1 تا 400 ثانیه
 • گزارش دوره ای شارژ سیم کارت
 • قابلیت برنامه ریزی و کنترل دستگاه توسط نرم افزار اندروید
 • دارای خروجی رله برای کنترل وسایل برقی از راه دور

راهنمای خرید دزدگیر اماکن

تفاوت های چشمی با سیم و بیسیم دزدگیر منزل

آشنایی با انواع آژیر دزدگیر اماکن

زون 24 ساعته دزدگیر اماکن چیست؟

مراحل نصب و راه اندازی:

جعبه ی دستگاه را در جای مناسب نصب نمایید و آنتن را تا انتها باال بکشیید .
دقت کنید دستگاه حداقل 30 سانتی متر از بقیه اشیاء فاصله داشته باشد.

 • کلیه ی تجهیزات جانبی را نصب نمایید و مطابق نقشه، سییم بنیدی کیرده و سپس سر سیم ها را وارد دستگاه نمایید.
 • دستگاه را مطابق نقشه، سیم بندی کرده و برق شهر را به ترمینال ترانس وصل کنید. سیم باتری را در این مرحله وصل نکنید.
 • کانکتورهای آنتن، بلندگوی داخلی و سپس ترانس را سر جای خود قرار دهید.
 • دستگاه شروع به کار می کند، کمی صبر کنید تا دستگاه آماده به کار شود.
 • سیم باتری را با رعایت جهت، به باتری وصل کیرده و بی ا مراجعیه بیه بخیش راهنمای تنظیمات، تنظیمات الزم را انجام دهید.
 • سیم های برق شهر را با احتیاط به ترمینال ترانس وصل کنید. برای این کار از سیم با ضخامت مناسب استفاده نمایید.
 • قبل از اینکه باتری را به دستگاه وصل کنید، بایسیتی بیرق را متصیل کیرده باشید.

برد پنل در راهنمای نصب دزدگیر مستر

پنل دزدگیر مستر

ترمینال باتری BAT

با دقت در رعایت جهت، سیم باتری را وصل کنید. ) سیم قرمیز بیه مببیت و سییم مشکی به منفی وصل شود (. این مسیر به یک فیوز 3 آمپر مجهز است.

AUX – و AUX+

تغذیه کلیه چشم ها را با حفظ جهت، به طور موازی به هم وصیل کنیید. سیپس بیا رعایت جهت صحیح به ترمینال AUX متصل نمایید. این مسیر به یک فییوز 1 آمپیر مجهز است.

به منظور سهولت در نصب برای این ترمینال 2 خروجی+ و 2 خروجی – در نظر گرفته شده است.

SIR

اگر از آژیر یا برد آژیر استفاده می کنید، سیم های آن را با رعایت جهت صحیح به ترمینال SIR وصل کنید.

SP

لندگوها را به طور موازی به هم وصل کنید )دوبلند گوی8 اهم(. سپس آنهیا را بیه ترمینال SP وصل کنید.

ترمینال زون ها:

چشمی های هر زون را سری کرده و به ترمینال مربوطه وصل کنید.

RELAY

ین خروجی مجهز به یک رله 7 آمپر می باشد که از آن برای درب بازکن یا کنتیرل کننده وسایل برقی استفاده می شود و دارای 2 حالت لحظه ای و دائم می باشد.

کانکتور مربوط به اتصال آنتن

کانکتور مربوط به اتصال تلفن کننده

هنگام اتصال مطمئن شوید کانکتور کامل سرجای خود قرار گرفته است.

حذف زون های بدون استفاده

با استفاده از دیپ سوئیچ 1 تا 5 می توان زون مورد نظر را باز یا بسته نمود.

کانکتور اتصال بلندگوی داخلی

هنگام اتصال بایستی سیم های بلندگوی داخلی از داخل شیار باالی برد عبور کرده باشد.

صدای CHIRP تک آژیر

پین برای تنظیم صدای تک آژیر Chirp ( صدای زیاد H وصدای کم L)

SP

این پتانسیومتر برای تنظیم فرکانس بلندگوی خارجی )SP )می باشد.

پتانسیومتر شارژ

این پتانسیومتر برای تنظیم ولتاژ شارژ باتری قابل استفاده است.

این پتانسییومترقبالً تنظیم شده است، لطفاً آن را تغییر ندهید

برد تلفن کننده

برد تلفن کننده دزدگیر مستر

محل قراردادن سیم کارت

توجه داشته باشید که سیم کارت در جهت صحیح و به طور کامل در محل خود قرار گیرد.

خروجی های دستگاه

این خروجی ها مجهز به رله ی 7 آمپر می باشید. توسیط نیرم افیزار میی توانیید خروجی ها را نام گذاری کرده و آن ها را کنترل کنید.

تحریک ها

دستگاه دارای دو نوع تحریک می باشد:

تحریک اصلی


با متصل کردن کانکتور تلفن کننده به برد پنل، اطالعات مربوط به آژیر برای تلفن کننده ارسال می شود و در صورت هرگونه تحریک، تلفین کننده یر ای شماره های حافظه 1 تا 15 پیام تحریک را ارسال کرده و با شماره های 16 تیا 30 تماس می گیرد.

تحریک های جانبی TRG

عملکرد این نوع تحریک مانند تحریک اصلی بوده و برای فعال شدن بایید بیه مدت 2 ثانیه به ولتاژ مببت یا منفی متصل شود. ا

ز تحریک های جیانبی برای اعالم هشدار دستگاه های دیگر مانند پنل های اعالم حریق می توان اسیتفاده نمود. تعیین متن تحریک ها توسط نرم افزار امکان پذیر می باشد.
متن تحریک اصلی و تحریک جانبی شماره 1 مشترک می باشد.

تلفن ثابت

خط تلفن ثابت را به این ترمینال متصل کنید. در صورتی که نیازی به اتصال تلفین ثابت ندارید، آن را از طریق منوی تنظیمات تلفن کننده، غیر فعال کنید.

کانکتور اتصال تلفن کننده به پنل

هنگام اتصال، مطمئن شوید کانکتورها به طور کامل سر جای خود قرار گرفته باشند.

راه اندازی

 • سیم بندی را مطابق نقشه سیم بندی انجام دهید. سییم هیای تغذییه دسیتگاه بایستی با قطر مناسب انتخاب شیده و حتمیاً قبیل از اتصیال تغذییه دسیتگاه ، سیم بندی ها کامل و سیم های اضافه حذف شده باشند.
 • کابل ارتباطی پنل و تلفن کننده را متصل کنید.
 • سیم کارت را در شیار خود قرار دهید.
  نکته مهم: اگر از سیم کارت جدید استفاده می کنید آن را داخل گوشی قیرار داده و حتماً پین کد آن را غیر فعال کنید.
  توجه: اگر از سیم کارت همراه اول برای اولین بار استفاده می کنید، حتماً آن را داخل گوشی قرار داده و یک تماس برقرار کنید، سپس زبان مورد نظر خود را انتخاب کیرده وتأیید کنید.
 • از شارژ سیم کارت داخل دستگاه، اطمینان حاصل فرمایید.

نقشه سیم بندی دزدگیر مستر

نقشه سیم بندی دزدگیر مستر

تنظیمات پنل در راهنمای نصب دزدگیر مستر

پس از وصل کردن تغذیه دستگاه کمی صبر کنید تا دستگاه آماده به کار شده و عالمت قفل بودن دستگاه ) lock) روی صفحه نمایان شود.
قفل صفحه کلید را به روش زیر باز کنید.
توجه: رمز پیش فرض در کلیه مراحل برنامه ریزی و کنترل دستگاه” 0000″می باشد.با باز شدن قفل صفحه نمایش، شکل رو به رو مشاهده خواهد شد.

جهت ورود به بخش تنظیمات پنل ابتدا کلید MEM ،سپس کد # # # و سپس عیدد 1 را وارد کنید.

توجه: در هر بخش با زدن کلید CHECK به بخش بعدی و برای تغییر حالت هر بخش از کلید های4 و6 استفاده کنید.

زمان آژیر

در این بخش جهت تنظیم زمان آژیر از 1 تا 400 ثانیه ابتیدا کلیید ENTER و سیپس زمان مورد نظر را وارد کرده و کلید ENTER را فشار دهید.

ساعته 24 زون

زون شماره ی 5 دستگاه، قابلیت تبدیل شدن به یک زون 24 ساعته را دارد.
این گزینه می توان زون 24 ساعته را فعال یا غیر فعال کنید. در صورتی که زون 24 ساعته فعال شود، (زون 5 ) از حالت نرمال به حالت 24 ساعته تغییر پیدا می کند. و در صورت باز شدن این زون، دستگاه در هر حالتی که باشد، آژیر فعال خواهد شد.

زون دینگ دانگ ( CHIME)

زون شماره ی 1 دستگاه، دارای قابلیت دینگ دانگ را دارد.
توسط این گزینه می توان دینگ دانگ(CHIME)را فعال یا غیر فعال کنید.
کنترل دینگ دانگ توسط ریموت: با فشار دادن یکبار کلید های + و شنیدن صدای دینگ دانگ این گزینه فعال شده و با فشار دادن مجدد این کلید ها و شنیدن 2 بار صدای دینگ دانگ، غیر فعال می شود.

تک آژیر CHIRP

دستگاه در هنگام فعال و غیر فعال شدن به دو روش زیر می تواند تک آژیر بزند:
1 )در صورتی کهCHIRP غیر فعال )DISABLE )باشد، تک آژیر از بلندگوی داخلی
پخش می شود.
2 )در صورتی کهCHIRP فعال)ENABLE)باشد، تک آژیر از بلنیدگوی داخلیی و خیارجی
پخش می شود. (حالت پیش فرض)

AC ALARM

با فعال کردن این گزینه (ENABLE ) در صورتی که قطع برق شهر بیش از چهار ساعت طول بکشد، دستگاه یک دوره آژیر خواهد زد.

RELAY MODE

دستگاه دارای یک خروجی رله بر روی برد پنل می باشد. این خروجی توسط ریموت در 2 حالت لحظه ای و دائم، قابل کنترل می باشد. برای تنظیم عملکرد ایین رلیه ، حالیت لحظه ای (2sec PULSE)یا دائم (OFF-ON ) قابل انتخاب می باشد.

حالت لحظه ای

با انتخاب این حالت با یک بار فشار کلید ریموت رله برای 2 ثانیه فعال و سپس غیر فعال می شود.

حالت دائم

با انتخاب این حالت با یک بار فشار کلید ریموت، رله فعال شده و با فشیار مجدد این کلید، رله غیر فعال می شود.

حذف و اضافه ی ریموت ها و چشمی بی سیم در راهنمای نصب دزدگیر مستر

دستگاه، قابلیت ذخیره کردن 8 عدد ریموت و 8 عدد سنسور بی سیم را دارد.

اضافه کردن ریموت دزدگیر مستر

اضافه کردن ریموت دزدگیر مستر

حذف کردن ریموت دزدگیر مستر در راهنمای نصب دزدگیر مستر

حذف کردن ریموت دزدگیر مستر

اضافه کردن سنسور بی سیم دزدگیر مستر

اضافه کردن سنسور بی سیم دزدگیر مستر

حذف کردن سنسور بی سیم دزدگیر مستر در راهنمای نصب دزدگیر مستر

حذف کردن سنسور بی سیم دزدگیر مستر

تنظیمات تلفن کننده دزدگیر مستر

ذخیره ی شماره ها و پیغام صوتی:

تنظیمات تلفن کننده دزدگیر مستر
تنظیمات تلفن کننده دزدگیر مستر

منوی تنظیمات تلفن کننده در راهنمای نصب دزدگیر مستر

جهت ورود به بخش تنظیمات تلفن کننده ابتدا کلیید MEM ، سیپس کید # # # و سپس عدد 2 را وارد کنید.

توجه: در هر بخش با زدن کلید CHECK به بخش بعدی و برای تغییر حالت هر بخش از کلید های 4 و 6 صفحه کلید استفاده کنید. برای خروج از هر قسمت نیز کلیید * را فشار دهید .

TRG MODE

این دستگاه دارای دو نوع تحریک می باشد:


1- سطحی تحریک


در این حالت هرگاه تحریک قطع شود )آژیر قطع شود(، شماره گیری متوقف می شود .


2- تحریک لبه پالس


در این حالت حتی اگر تحریک قطع شود، دستگاه با تمامی شماره ها تماس می گیرد .
توجه: دستگاه در صورت پیش فرض در حالت تحریک سطحی قراردارد.

فعال و غیر فعال شدن

این بخش را در صورت استفاده از خط تلفن ثابت، فعال و در غیر این صورت غیر فعال کنید .

تعیین حالت شماره گیری

در این بخش می توان حالت شماره گیری )tone-pulse ) را انتخاب کرد .
دربرخی از مراکز مخابرات، شماره گیری tone به درستی عمل نمی کند.

GSM ALARM

ین بخش دارای دو حالت بوده:
حالت اول: که به صورت پیش فرض نیز فعال می باشد. پس از تحریک، دستگاه بر ای تمامی شماره های ذخیره شده درحافظه ی 1 تا 16 متن پیغام را ارسال می کند و سپس در صورت ادامه داشتن تحریک یا فعال بودن حالت تحریک لبه بیه ترتییب بیا تمیامی شماره های موجود در حافظه 16 تا 30 توسط سیم کارت تماس گرفته و پیغام صوتی را پخش می کند.

در مرحله آخر تماس های نا موفق را ابتدا با سیم کارت و سپس با خط تلفن ثابت پیگیری می کند. در مدتی که دستگاه مراحل باال را انجام می دهد، به محض دریافت پیامک و دستور توقف، یا وارد کردن رمز توسط شماره های 16 یا 17 حافظه در حین پخش پیغام، اعالم هشدار توسط تلفن کننده متوقف می شود.


حالت دوم: این حالت برای کنترل بیشتر روی دستگاه می باشید و در صیورت فعال شدن پس از تحریک، دستگاه برای شماره ذخیره شده در حافظه 1 ،متن پیغام هشیدار را ارسال می کند و سپس در صورت ادامه داشتن تحریک یا فعال بودن حالت تحرییک لبه با شماره موجود در حافظه 16 توسط سیم کارت تماس می گیرد و پیغیام صیوتی را پخش می کند.

اگرشماره گیری با وارد کردن رمز متوقف نشود، دسیتگاه بیرای شیم اره های ذخیره شده در حافظه 2 تا 15 ،متن پیغام را ارسال می کنید و سیپس در صیورت ادامه داشتن تحریک یا فعال بودن حالت تحریک لبه به ترتیب با تمیام ی شیماره ها ی موجود در حافظه 17 تا 30 توسط سیم کارت تماس گرفته و پیغام را پخش می کند و در مرحله آخر، تماس های ناموفق را ابتدا با سیم کارت و سپس با خط تلفن ثابت پیگییری می کند .

SMS MODE

دستگاه در حالت پیش فرض، پس از تحریک شدن، بیرای کلییه شیماره هیای موجیود درحافظه 1 تا 15 پیامک هشدار ارسال می کند)حالت FULL ،)حتی اگر تحریک قطیع شود ارسال پیام متوقف نمی شود.

با انتخاب گزینه TRG می توانید این حالت را تغیییر داده تا پس از قطع تحریک )آژیر( ارسال پیام نیز متوقف شود.

LOG MODE

این بخش دارای دو قسمت Full ( کامل) Economic ( اقتصادی )می باشد.
Full دستگاه، تمامی گزارشات را ارسال خواهد کرد .
Economic دستگاه، فقط پیام های هشدار را ارسال می کند .

JAMMING

در این قسمت می توان هشدار استفاده از محدود کننده آنتن Jammer را فعیال و ییا غیر فعال کرد .
با فعال شدن این گزینه، در صورتی که در محل نصب دستگاه از دستگاه تضعیف کننده سیگنال آنتن استفاده شود، دستگاه یک پیام هشدار برای مدیر ارسال خواهد کرد.

تنظیمات عمومی تلفن کننده مستر

تنظیمات عمومی تلفن کننده مستر
تنظیمات عمومی تلفن کننده مستر

راهنمای سریع تنظیمات دزدگیر مستر

راهنمای سریع تنظیمات دزدگیر مستر
راهنمای سریع تنظیمات دزدگیر مستر
راهنمای سریع تنظیمات دزدگیر مستر
راهنمای سریع تنظیمات دزدگیر مستر

راهنمای استفاده از دستگاه برای کاربر دزدگیر مستر

راهنمای استفاده از دستگاه برای کاربر دزدگیر مستر

راهنمای سریع استفاده از ریموت دزدگیر مستر

راهنمای سریع استفاده از ریموت دزدگیر مستر

کنترل دستگاه از طریق تماس

این قابلیت فقط برای شماره های 16 و 17 حافظه دستگاه، مجاز می باشد .

ابتدا باید با شماره سیم کارت داخل دستگاه ، تماس گرفته و منتظر بمانید تا دستگاه پیغام “رمز را وارد کنید” را پخش کند. پس از وارد کردن رمز )این رمز به صورت پیش فرض، 0000 می باشد

در صورتی که رمز صحیح باشد،وارد قسمت کنترل خواهید شد در این قسمت با وارد کردن عدد 1 ،دستگاه فعال و با وارد کردن عدد 2 ،دستگاه غیر فعال می شود .
نکته: در صورتی که رمز صحیح نباشد، دستگاه پیغام مربوط به اشتباه بودن رمز را پخش خواهد کرد

2 دیدگاه در “دفترچه راهنمای دزدگیر مستر و نرم افزار دزدگیر مستر

 1. حمید گفت:

  سلام
  اطلاعات کافی گذاشته آید ممنون
  مشکلی دارم باپیامک نمیتوانم خروجی ها را کنترل کنم
  دستگاه پیام اخطار میده ولی پیام دریافت نمیکند

  1. alireza گفت:

   اینو با تماس با پشتیبانی شرکت مستر چک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *